<html> <head> <title>HomeS</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> <!-- function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }} else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload(); } MM_reloadPage(true); //--> </script> <style type="text/css"> .style1 { font-family: &#20840; font-family: "Comic Sans MS"; font-size: medium; color: #FFFFFF; } .style3 { font-size: small; color: #FEFFFF; } .style4 { font-family: &#20840; color: #FEFFFF; } .style5 { color: #FEFFFF; } .style6 { color: #FFFFFF; } .style7 { color: #993333; } .style8 { width: 796px; } .style9 { height: 1500px; } .style10 { width: 195px; height: 30px; } .style11 { width: 195px; height: 35px; } .style12 { width: 195px; height: 200px; } .style13 { font-size: medium; } .style14 { text-align: left; } .style15 { text-align: center; } .style16 { font-size: large; color: #800000; } .style17 { text-align: center; font-weight: bold; } .style18 { color: #800000; font-size: medium; } .style19 { color: #800000; } </style> </head> <body bgcolor="#3152A5"> <table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="style9" background="image/bg13.jpg"> <tr> <td width="900" height="850" valign="middle" > <table width="800" align="center" bgcolor="#999999" > <tr> <td width= "800" height="250" valign="top" bgcolor="#660000"><p> <img alt="" src="image/banner1-1.jpg" /> <img src="image/banner-2.jpg" width="800" height="150" alt="" /><br /> </p> </td> </tr> <tr bgcolor="#660000" > <td> <table style="width: 800px"> <tr> <td bgcolor="#660000" height="40" width="500" align="left"> <span class="style5">&nbsp;&nbsp; </span> <span lang="zh-cn"> <span class="style1"> <a href="http://www.ciru.rutgers.edu"><span class="style6"> &nbsp;http://www.ciru.rutgers.edu</span></a></span></span></td> <td bgcolor="#660000" height="40" width="100" class="style4" align="center"> <span lang="zh-cn"><a href="Home.htm"><span class="style6">&#32321;&#20307;</span></a></span></td> <td bgcolor="#660000" height="40" width="100" class="style4" align="center"> <span class="style6"><span lang="zh-cn">&#31616;&#20307;</span></span></td> <td bgcolor="#660000" height="40" class="style4" align="center"> <a href="HomeE.htm"><span class="style6">&#33521;&#25991;</span></a></td> </tr> </table> </td></tr> </table> <table align="center" bgcolor="#FFFFFF" class="style8"> <tr bgcolor="#FFFFFF" > <td valign="middle" bgcolor="#80FFFF" class="style11" > <div align="center"> <a href="http://www.ciru.rutgers.edu"> <font color="#660000" size="4"> &#23380;&#23376;&#23398;&#38498;&#39318;&#39029;</font></a></div></td> <td rowspan="8" valign="top" > <p class="style17"><font color="#660000" size="4"><span class="style16" lang="zh-cn">VW<span class="style16" lang="zh-cn">Rؚ-NYZSO-Nef[`N|~</span> </span></font></p> <p class="style14"><font size="5" class="style13"><font color="#660000"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;я30t^egvVEsQ|@whQt~NmT?elvlW NuN]'Y S YBgvSS, TeNLuTV_NSOO0RVEvNlN㉄v͑'`0-NeeSNAmvev[RA~ O_IlNS,g\ gNf[`NvYV l b:NO@bwvvNyYeyv0 <br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;yr%R/f-NVbR>NRN2008t^vSNeYЏOT 2010t^v NwmNZSO TNNU\:yN-NVv:_'YTNCSt^ppeSvER (WhQNLucwNf[`NIl틌T-NNSeSvpno0:NNTV-N\f[-NeYe^Tf[`N-Nevf[uNcOSN*NcQ[vSDn VW<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="Conceptual_Outline.pdf">ُyQ N zvQNVYeNhQYYe^OSO(W20N~+gqQ T6R[v 5 C hQ:N~</a>0 5 C vQ[SSStandards for Foreign Language Learning in the 21st Century0 5 C v6R[e(WVN\f[0R'Yf[vYYef[^21N~hQtSv0 5 C NhNYYef[N^(u^Sbv@b gQ[0 <br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VYe萤:N f[Y NNf[uccNOlNAmCommunication ftveS̀of0ΘO`N`TSU\SSCultures ؏k]vk틇eSNY틄v_ TComparisons v^/T0R(WvQNf[yTNN-N^(uConnections NS\f[`Nb&^eQ>y:Sv^eQu;m-NI{(Communities)0 Vdk bNQُyQ N z1\/f ^gNVS_0Wv-N\f[f[uu;m:NEeǸof (Wk-N[eQl0eSwƋ0k_ T0/TvQNf[yzf ۏ _f[u\f[`NeQ>y:Su;m bN ^gdkYZSOIlf[`N|~f[uSOO0R gaINS[Evf[`NQ[0 <br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;W<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;w_ ^gdkQ N zY:NIlYe^cON*NQ NYef[Sf[uf[vpeMOzz v^ ^gf[`NIlY.^RVf[u(W 21N~vVES N (W-NeS0~Nm0?elNAm-Nnbo͑҉r Oۏ$NVN)RSbvof0 <br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dky]\ON(WۏLS_-N. "kΏ'Y[Yc[5a0 <br /><br />SU\\~: <br />Celia Liu RNT ^ zQ WLiyun Tang U=NN ^ Yef[b/g WHolly Tyson *mhf ^ yvgbLSYef[b/g W<br />Q~ <br />Chen Yue H| ( Tg'Yf[) <br />Li Dongmei NgQh( Tg'Yf[) <br />Xu Yingchun _%f Tg'Yf[) <br />Dietrich Tschanz WNing Xin [#kW<br />yvOS Ching-I Tu m}R (<br />2013t^3g27e </font></font></p></td> </tr> <tr bgcolor="#66CC99" > <td valign="middle" bgcolor="#80FFFF" class="style11"> <div align="center"><font color="#660000" size="4">&#20839;&#23481;<span lang="zh-cn">&#31616;</span>&#20171;</font></div></td></tr> <tr bgcolor="#FFFFFF" > <td valign="middle" bgcolor="#80FFFF" class="style11"> <div align="center"><a href="level1S.htm"> <font color="#660000" size="4">R~&#35838;&#31243;</font></a></div></td></tr> <tr bgcolor="#FFFFFF" > <td valign="middle" bgcolor="#80FFFF" class="style11" > <div align="center"><a href="level2S.htm"><font color="#660000" size="4">-N&#32423;&#35838;&#31243;</font></a></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF" > <td valign="middle" bgcolor="#80FFFF" class="style11"> <div align="center"><a href="level3S.htm"><font color="#660000" size="4">ؚ&#32423;&#35838;&#31243;</font></a></div></td></tr> <tr bgcolor="#FFFFFF" > <td valign="middle" bgcolor="#80FFFF" class="style11"> <div align="center"><font color="#660000" size="4"><span lang="zh-cn">f[`NS</span></font></div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF" > <td valign="middle" bgcolor="#80FFFF" class="style11" > <div align="center"><span class="style18" lang="zh-cn"><font color="#660000" size="4"><span lang="zh-cn">&#32852;&#31995;&#25105;&#20204;</span></font></span></div></td></tr> <tr bgcolor="#80FFFF"> <td background="image/bg7.jpg" class="style12"></td></tr> </table> </td> </tr> </table> </body> </html>